Những người yêu thích, trẻ em, và các nhà xây dựng tàu vũ trụ đều đồng ý rằng SketchUp Make là công cụ dễ dùng nhất, thú vị nhất, trong hầu hết các công cụ vẽ 3D miễn phí trên thế giới. Chúng tôi nghĩ bạn cũng vậy.

Bạn cần SketchUp Pro ?