Tải SketchUp Viewer

Bất cứ ai cũng có thể sử dụng SketchUp Viewer miễn phí để xem và in mô hình được tạo ra trong SketchUp. Khách hàng của bạn có thể sử dụng SketchUp Viewer để xem xét thiết kế mà bạn gửi qua email hoặc tải lên một vị trí được chia sẻ trên internet.

Bởi vì nó không bao gồm các công cụ để chỉnh sửa các mô hình, SketchUp Viewer dễ dàng hơn để sử dụng cho những người không quen với SketchUp. Mô hình được xem với SketchUp Viewer  cũng được bảo vệ từ sự thay đổi có chủ ý, đảm bảo rằng khán giả xem chính xác những gì bạn có ý định cho họ xem.

*Chỉ có bản tiếng Ạnh
Bằng việc nhấp tải bạn đồng ý với Các điều khoản và điều kiện..
Hãy chắc chắn rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu này trước khi tải SketchUp Viewer.

 

Chọn bản Viewer mà bạn muốn tải